Regulamin sklepu internetowego

 

7

§ 1

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym najembezpiecznie.pl prowadzony jest przez Grażynę Sylwestrzak prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 991-024-80-61, REGON 141495660 z siedzibą pod adresem: ul. Jeziorowa 48/17, 03-991 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Grażyna Sylwestrzak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 991-024-80-61, REGON 141495660, siedziba ul. Jeziorowa 48/17, 03-991 Warszawa.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym najembezpiecznie.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu email oraz niezbędnych danych osobowych określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i zakupu lub udostępnienia produktu.
 10. Produkt – dostępny w Sklepie produkt/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą oferowana w Sklepie.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Dane Sprzedawcy: Grażyna Sylwestrzak
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@najembezpiecznie.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 504 625 382
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 94 1140 2017 0000 4602 0830 1089.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00- 18.00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Edge lub Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych, w szczególności adresu email umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup/Zaloguj”
 2. podać adres email, a następnie niezbędne dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr NIP ( w przypadku przedsiębiorcy) aby przejść do strony płatności elektronicznych obsługiwanych przez Przelewy24,
 3. dokonać płatności za wybrany Produkt za pomocą szybkich płatności lub Blik obsługiwanych przez Przelewy24
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7
Oferowane metody udostępniania Produktów oraz płatności

 1. Dostęp do wybranego Produktu Klient otrzymuje natychmiast po zaksięgowaniu płatności.
 2. Płatność za Produkty dostępne w Sklepie odbywa się za pośrednictwem płatności elektronicznych obsługiwanych przez Przelewy24.
 3. Szczegółowe informacje na temat udostępniania Produktu oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza oraz dokonaniu płatności.
 2. Zakupując Poradnik do umowy najmu okazjonalnego lub Poradnik do umowy najmu zwykłego Klient otrzymuje dostęp do treści Poradnika przez okres 30 dni oraz możliwość pobrania wzoru umowy najmu dołączonej do wykupionego Poradnika.
 3. Dostęp do wykupionej usługi Klient otrzymuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej za pośrednictwem Przelewy24.
 4. Na mocy art.1.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. wszelkie produkty udostępniane lub sprzedawane na stronie najembezpiecznie.pl są przedmiotem prawa autorskiego. W związku z tym jedynie twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art.17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Każde wykorzystanie zakupionych lub udostępnionych produktów w celu innym niż na użytek własny, w szczególności rozpowszechnianie, kopiowanie, udostępnianie czy też rozporządzanie odpłatne bądź nieodpłatne bez zgody najembezpiecznie.pl jest zabronione i rodzi konsekwencje prawne.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na fakt, że udostępnienie Produktu/usługi do korzystania oznacza utratę przysługującego 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.
 2. Dokonanie płatności za pośrednictwem Przelewy24 i jej zaksięgowanie oznacza udostępnienie usługi do korzystania i spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę.

§ 10
Reklamacja

 1. Reklamacja przysługuje w przypadku problemów technicznych z udostępnieniem Produktu potwierdzonych przez administratora Sklepu występujących po stronie Sklepu.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy kontakt@najembezpiecznie.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji czas udostępnienia Produktu ulegnie wydłużeniu o czas, przez który występowała przeszkoda techniczna po stronie Sklepu, uniemożliwiająca korzystanie z Produktu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym – Przelewy24.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i udostępniania usługi/Produktów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2021 r.